Schadefonds keert nu ook uit aan nabestaanden verkeersslachtoffers

14-07-2016

Samenvatting Bijlage bij beleidsbundel schadefonds geweldsmisdrijven

Aanpassing van de wet

Op 1 juli 2016 is de Wet schadefonds Geweldsmisdrijven aangepast. Deze is aangepast op 2 punten:
- uitbreiding van de doelgroep met nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld bij verkeersongevallen
- aanpassing van de indieningstermijn van 3 jaar naar 10 jaar

Beleid in ontwikkeling ten aanzien van dood door schuld bij verkeersongevallen

Eerst keerde het Schadefonds alleen uitkeringen uit aan slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven. Bij een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf moet de dader willens en wetens letsel hebben toegebracht. Bij schuld is er geen sprake van opzet. Het verschil tussen opzet en schuld zit hem in de bedoeling van de dader

Het Schadefonds wil het beleid ten aanzien van schuld verder uitwerken. Aanvragen die vanaf 1 juli 2016 worden ingediend zullen gebruikt worden om het beleid verder vorm te geven. Als het beleid vaststaat wordt het onderdeel van het reguliere beleid; nu is het een bijlage.

Dit aangepaste beleid geldt voor alle nog lopende aanvragen en nieuwe aanvragen. Als een eerdere aanvraag is afgewezen, omdat er geen sprake was van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf kan door deze aanpassing een verzoek tot herziening worden ingediend.

Nabestaanden van slachtoffers van verkeersongevallen komen ook in aanmerking voor uitkering

Bij overtreding Wegenverkeerswet (WVW 1994) Artikel 6:

"Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig liachelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat"

Artikel 175 en 307SR (onderdeel van artikel 6) geven aan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van schuld:
- overschrijding van de maximumsnelheid in ernstige mate
- dicht achter een ander voertuig is gaan rijden
- geen voorrang verlenen
- roekeloosheid

Wat is dood door schuld?

Een uitkering voor de nabestaande is mogelijk als het slachtoffer door een in Nederland begane overtreding van artikel 6/175 of 307sr is overleden. Dit betekent dat nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in het verkeer in het algemeen in aanmerking komen voor een uitkering uit het Schadefonds.

Met schuld wordt dan bedoeld een aanmerkelijke mate van onvoorzichtigheid. De mate van schuld wordt bepaald op het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval.

Beoordeling van dood door schuld

Om de schuld te beoordelen moet eerst de toedracht vastgesteld worden op basis van objectieve informatie. Dit kan op basis van een afgerond politieonderzoek of een genomen beslissing omtrent vervolging

Als het politieonderzoek nog niet afgerond is kunnen ook een verkeersongevallenanalyse, een inspectie SZW en een inspectie voor de gezondheidszorg, schadeaangifteformulieren en deskundigenrapporten (NFI) dienen als objectieve informatie.

Het Schadefonds volgt de uitspraak van de rechter of het OM. Bij vrijspraak kan het Schadefonds toch een uitkering toekennen aan nabestaanden.

Toekenning en hoogte uitkering

De uitkering voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld bestaat altijd uit een vast bedrag van 5000 euro. Dit is een tegemoetkoming voor het leed van de nabestaande. Het vaste bedrag van 5000 euro kan worden aangevuld met een uitkering voor uitvaartkosten en levensonderhoud.

Het Schadefonds kent soms ook tegemoetkomingen toe voor psychisch letsel dat iemand oploopt die getuige is geweest van een schulddelict

Het Schadefonds houdt rekening met schadevergoedingen die het overleden slachtoffer of nabestaande langs burgerrechtelijke weg, strafrechtelijke weg of andere wijze heeft verhaald. Als alle materiële en immateriële schade van het slachtoffer al op een andere manier is vergoed is er GEEN uitkering uit het schadefonds mogelijk. Ook bij dekking uit de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker of het Waarborgfonds motorverkeer is een uitkering uit het schadefonds NIET mogelijk.

De nabestaande heeft wel de meldingsplicht het Schadefonds op de hoogte te brengen van vergoedingen die al worden gedaan door de dader.

Al bestaande uitkeringen bij verkeersongevallen

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Iedere eigenaar van een auto/motor/scooter/brommer is verplicht om een WAM af te sluiten. De WAM keert in alle gevallen uit aan slachtoffers van verkeersongelukken.

Waarborgfonds Motorverkeer

Dit fonds is voor mensen die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben geleden en niet bij een verzekeraar terecht kunnen, omdat het voertuig van de dader niet verzekerd was of als de dader reed in een gestolen voertuig.
Meer weten? Kijk op de website van het schadefonds www.schadefonds.nl Bellen kan ook: 070 414 2000 of mail schadefonds

Plaats reactie: