beleid

Onze werkzaamheden richten zich op

- het emotioneel ondersteunen van slachtoffers en nabestaanden. Veelal gebeurt dit telefonisch. Zonodig spreken wij mensen persoonlijk middels een bezoek aan ons kantoor of een huisbezoek.
- doorverwijzing naar casemanagers van Slachtofferhulp Nederland, juristen of letselschade-advocaten door middel van een warme overdracht.
- het bijhouden van een facebookpagina waar mensen hun mening kunnen geven over verkeerszaken/regels, aanrijdingen en rechtszaken.
- het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten waar slachtoffers zich gesteund voelen, herkenning vinden en het begeleiden van processen die daarbij ontstaan..
- contacten met andere organisaties met wie we kunnen samenwerken en ons bundelen om misstanden aan de kaak te stellen.

Financiën

Het geld dat nodig is om onze organisatie te kunnen financieren verkrijgen wij door schenkingen van Fonds Slachtofferhulp (omdat wij aan hun voorwaarden voldoen) waarvan wij voor dit jaar 3.608,36 hebben ontvangen. Het eenmaal per jaar vragen om een vrijwillige bijdrage van onze “vriendenclub” en door giften van derden.

Vermogen

De Stichting heeft(nog?) geen vermogen. De financiën worden beheerd door de penningmeester die eenmaal per jaar verantwoording aflegt aan het bestuur en de subsidie-gever.

Besteding inkomen:

Het inkomen van de stichting wordt besteed aan kantoorkosten , promotiemateriaal, lotgenotendag, advertenties op facebook om deel te nemen aan discussies, bankkosten, onderhoud en hosting website.

Beloning:

Er is geen beloningssysteem. Bestuur en vrijwilligers krijgen wel gemaakte onkosten vergoed.